Gedan Barai gauche

1er mouvement défensif : Gedan Barai gauche. Position « zenkutsu dachi ».